Co wyczyścisz naturalnym odkamieniaczem uniwersalnym LAVECO?

Naturalny odkamieniacz uniwersalny szybko i skutecznie usuwa nawet największe  osady wapienne, czyli tzw. kamień z takich urządzeń jak: żelazko, czajnik, pralka, zmywarka. Regularne stosowanie odkamieniacza przedłuża ich żywotność oraz zmniejsza zużycie energii elektrycznej w Twoim domu

W naturalnym uniwersalnym odkamieniaczu LAVECO nie ma i nie będzie:

 • konserwantów,
 • barwników,
 • enzymów
 • fosforanów.

Skład: woda, kwas mlekowy

Naturalny Ekologiczny Uniwersalny Odkamieniacz

Naturalny Ekologiczny Uniwersalny Odkamieniacz

Sposób użycia:

Czajnik

 1. Wlej 1 porcję (125 ml) odkamieniacza do czajnika
 2. Uzupełnij wodą do objętości 1 litra
 3. Włącz czajnik
 4. Po zagotowaniu pozostaw na ok. 20 minut
 5. Opróżnij czajnik i kilkakrotnie dokładnie przepłucz wodą

 

Żelazko

 1. Do chłodnego żelazka z pustym zbiornikiem na wodę wlej ostrożnie jedną porcję (125 ml) odkamieniacza i napełnij zbiornik wodą
 2. Nagrzej żelazko zgodnie z instrukcją producenta
 3. Po nagrzaniu żelazka roztwór usuń przy pomocy funkcji pary
 4. Następnie zbiornik napełnij czystą wodą i usuń roztwór za pomocą funkcji pary

Przy silnym zabrudzeniu czyszczonego urządzenia powtórz czynność. Jeżeli osad z kamienia jest wyjątkowo uciążliwy należy przygotować roztwór o zwiększonym stężeniu: 2 porcje (po 125 ml każda) na 1 l wody. Aby sprzątanie było naprawdę proste i szybkie stosuj odkamieniacz do urządzeń gospodarstwa domowego raz w miesiącu.

Nie stosować na powierzchniach nie odpornych na kwasy: kamień wapienny, marmur itp.

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 – Chronić przed dziećmi.
P264c – Dokładnie umyć ręce lub części ciała mające kontakt z substancją po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochrone twarzy.
P302+P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie spłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktowac się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P362 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Inne zagrożenia:
Produkt nie zawiera substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT) i substancji bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB).