Co wyczyścisz naturalnym odkamieniaczem do ekspresu LAVECO?

Naturalny odkamieniacz do ekspresu szybko i skutecznie usuwa nawet największe  osady wapienne, czyli tzw. kamień. Regularne stosowanie odkamieniacza przedłuża żywotność Twojego ekspresu do kawy oraz zmniejsza zużycie energii elektrycznej w Twoim domu.  

W naturalnym odkamieniaczu do ekspresu LAVECO nie ma i nie będzie:

  • konserwantów,
  • barwników,
  • enzymów
  • fosforanów.

W naturalnym odkamieniaczu uniwersalnym LAVECO są:

Ingradients (INCI): water, lactic acid

Odkamieniacz do ekspresu

Odkamieniacz do ekspresu

Sposób użycia:

  1. Opróżnij pojemnik na wodę
  2. Wlej 100 ml odkamieniacza do pojemnika na wodę
  3. Uzupełnij pojemnik 1 litrem wody
  4. Włącz program odkamieniania (zgodnie z instrukcją dla danego modelu)
  5. Po zakończeniu procesu wypłucz pojemnik i uzupełnij wodą
  6. Rozpocznij tryb płukania ekspresu

Aby Twoja kawa zawsze była doskonała w smaku stosuj odkamieniacz do ekspresu raz w miesiącu

 

 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315 – Działa drażniąco na skórę.
H318 – Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P102 – Chronić przed dziećmi.
P264c – Dokładnie umyć ręce lub części ciała mające kontakt z substancją po użyciu.
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochrone twarzy.
P302+P352 – W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie spłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktowac się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.
P362 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

Inne zagrożenia:
Produkt nie zawiera substancji trwałych, wykazujących zdolność do bioakumulacji i toksycznych (PBT) i substancji bardzo trwałych i wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB).